Demokracia dhe Qeverisja e Mirë

demPërmirësimi i demokracisë përfaqësuese dhe mirë qeverisja mund të konsiderohen si dy procese të cilat nuk kanë një vijë finishi. Forcimi dhe përmirësimi i tyre në mënyrë integrale bën të mundur mirë funksionimin e shtetit të së drejtës. Për këtë qëllim Qendra Europiane prej themelimit të saj ka pasur në vëmendje të veçantë ndër të tjera hartimin dhe zbatimin e Programit Demokracia dhe Qeverisja e Mirë. Në kuadër të këtij programi Qendra ka zbatuar një sërë projektesh të cilat kanë dhënë kontributin e tyre në demokracinë dhe qeverisjen në nivel qëndror dhe vendor.

Projektet e përfshira në Demokracia dhe Qeverisja e Mirë janë:

Prill – Janar 2020 – Qendra Evropiane në bashkëpunim me Fondacionin Shoqëria Hapur për Shqipërinë është duke zbatuar projektin “Rritja e efikasitetit e buxhetit të shtetit përmes zbatimit të konsultimeve publike në sektorin e drejtësisë “. Projekti synon të rrisë avokimin / lobimin e organizatave që punojnë në fushën e drejtësisë për të kryer një planifikim proaktiv bazuar në nevojat prioritare të këtij sektori, politikat e miratuara nga qeveria dhe strategjitë e zhvillimit.

Mars 2019 – Qershor 2019 – Qendra në bashkëpunim me KAS po zbaton projektin “Fuqizimi i rolit të grave të reja në procesin e vendimmarrjes“. Qëllimi i këtij projekti është të nxisë aktivizimin politik dhe shoqëror të të rinjve dhe veçanërisht grave të reja në Shqipëri përmes një sërë workshopesh mbi demokracinë, barazinë gjinore, aktivizimin e të rinjve dhe pjesëmarrjen në procesin e vendimmarrjes.

2017 – Qendra Europiane në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer Albania realizuan projektin “Standardet evropiane për zgjedhje të lira”. Ky projekt konsistonte në përgatitjen dhe botimin e një përmbledhje të përbërë nga dy module me vendimet më të rëndësishme të Gjykatës së Strasburgut dhe vendimet e Kolegjit Zgjedhor. Përmes këtij projekti, Qendra Europiane synon të promovojë mes gjyqtarëve, juristëve dhe kryetarëve të qeverisjes vendore  standardet evropiane mbi zgjedhjet e lira të garantuara më konkretisht dhe nga Neni 3 i Protokollit 1 të KEDNJ-së.

2016 – 2017 – Qendra Europiane dhe Prezenca e OSCE në Shqipëri ndërmorën projektin “ Mbrojtja e fëmijëve nga trafikimi dhe shfrytëzimi” që synoi të ndërgjegjësojë mbrojtjen e fëmijëve nga trafikimi, shfrytëzimi dhe migrimi i paligjshëm në 5 qarqe të Shqipërisë. Ndër të tjera, projekti përfshiu sigurimin e kapaciteteve për t’iu mundësuar fëmijëve mbrojtje profesionale , lehtësi për të përfituar trajnime profesionale si dhe mundësi punësimi për të rinjtë. Projekti kishte si qëllim të rregullonte koordinimin e insitucioneve në nivel vendor për të menaxhuar sic duhet asistencën që ju jepet fëmijëve që janë viktima dhe atyre potencialisht të rrezikuar për të qënë të tillë ,si dhe për të zvogëluar shanset që fëmijët të preken nga trafikimi dhe shfrytëzimi duke ofruar mbrojtjen e duhur e mbështetje të specializuar dhe profesionale.

2011- 2012– Qendra Europiane përpunoi dhe realizoi në bashkëpunim me Fondacionin ABC projektin e promovimit on-line të Libohovës, për të nxjerrë në pah përmes internetit dhe rrjeteve sociale këtë zonë jugore të Shqipërisë,  në mënyrë që ajo të jetë më pranë dashamirësve dhe turistëve të interesuar. Aktivitetet kryesore të projektit përfshinë studimin në vend, të potencialit të ofertës së prodhimeve e shërbimeve si dhe përpilimin e një baze të dhënash me ofertën e prodhimeve e shërbimeve. Ky projekt pati si qëllim dhënien e kontributit në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm në nivel lokal.

2010 “Këshillim karreiere në shkollat e mesme”- Ky projekt u mundësua nga Banka Botërore dhe ka pasur si qëllim ndërgjegjësimin e nxënësve të shkollave 9-vjeçare për zgjedhjet e tyre mbi studimet e ardhshme. Projekti u ndal tek avatazhet që ofronte Shkollimi Profesional në Shqipëri. Qendra Europiane dhe Banka Botërore besojnë se tregu në rritje i punës ka nevojë për shumë profesionistë të ardhshëm duke pasur parasysh se në Shqipëri, shumica e nxënësve zgjedhin të vazhdojnë studimet universitare.

2010 – Qendra Europiane në bashkëpunim me Bankën Botërore në Shqipëri kanë rikonstruktuar Institutin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale “Ali Demi”, i cili është i vetmi I.E.V.P për gjininë femërore në nivel kombëtar. Përmes këtij projekti Qendra dhe Banka Botërore patën qëllim dhënien e kontributit në përmirësimin e kushteve materiale në këtë institucion në kuadër të përmbushjes së standardeve ndërkombëtare të vuajtjes së dënimeve penale.

2008-2010 – Realizimi i një projekti për forcimin e kapaciteteve dhe për të lehtësuar programet e asistencës në sistemin e burgjeve me mbështetjen AECID, në bashkëpunim me Drejtorinë e Burgjeve të Shqipërisë.

2008 – Realizimi i projektit financuar nga Fondacioni Soros përmes NOSA (Rrjeti i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë).  “Si të aplikojmë për fondet e BE” është një projekt tërësisht i dedikuar Komunave kryesore të Shqipërisë.  Me këtë  projekt , Qendra synon të ndihmojë këto institucione lokale për të aplikuar për fondet e BE.

2006 – 2008 –  Zbatimi i një projekti për të forcuar kapacitet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në bashkëpunim me Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe mbështetur nga AECI (Nën- Drejtoria e Përgjithshme e Bashkëpunimit me Evropën Lindore dhe Mesdheun). Ky projekt financuar nga BE, që kontribuojë në rritjen e nivelit të pavarësisë së këtij institucioni në drejtimin e veprimtarisë, profesionalizmit dhe koherencës.

2002 – Publikimi i një udhëzuesi të shkurtër “Udhëzues mbi Organizatat Kryesore Ndërkombëtare” të cilat zhvillojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri, mbështetur nga Bashkimi Europian.

Kalo te paneli